KOGNITIVE STRESSMESTRINGSVERKTØY

Mange mennesker sliter med følelsesmessige problemer i ulike roller i hverdagen. Vi lever i en verden i kontinuerlig utvikling og endring. Arbeidslivet preges av rask endringstakt, hvor det er usedvanlig viktig å skape endringsvilje og omstillingsevne. Ofte opplever vi en ubalanse i forholdet mellom tanker og følelser. Dette skaper konflikter, som kan gi seg utslag i stress, uro, misnøye, utilstrekkelighetsfølelse, høye forventninger o.s.v.

De fleste mennesker er konservative og misliker endringer. Omstilling skaper utrygghet. Trygghet kan bare skapes gjennom egen mesteringsevne.

Mål

  • Økt stressmestringsevne
  • Økt bevissthet om samspillet mellom tanker, følelser og atferd.
  • Bevisstgjøring av egne begrensende tankemønstre, og fokus på en alternativ tenkning.
  • Økt bevissthet om egne verdier og holdninger, og personlige valg.

Metode

Når krav fra omgivelsene oppleves å overstige enkeltmenneskets mestringsevner, kaller vi det en stressopplevelse. Stress er de fysiske og psykologiske reaksjonene et menneske har på en opplevd trussel mot mestring og velvære. Opplevelsen av at omgivelsene stiller nye krav er noe som ikke er mulig å unnslippe verken i privatlivet eller arbeidslivet. Stress, innenfor rimelige grenser, er en naturlig del av hverdagen.

Kognitive mestringsverktøy bygger på grunnprinsippene i kognitiv terapi. Dette er en av de mest forskningsbaserte og effektive formene for samtaleterapi i verden i dag.

I kognitiv tilnærming er det en målsetting å forenkle problemstillinger og mestringsmodeller, noe som viser seg å fremme endringsprosesser. Tanker, holdninger og leveregler er i fokus. Det er ikke nødvendig å vite alt om hvorfor vi er som vi er, for å kunne velge å endre oss for å oppnå det vi ønsker.

Nøkkelen til endring ligger i å reflektere over sine holdninger, vurdere dem og lete etter alternativer som gjør det lettere å nå sine mål. For at dette ikke bare skal bli teori, trengs en snarest mulig endring i praksis – i hverdagslivet, i overensstemmelsene med de nye holdningene. Uten handling, ingen endring!

Kurset legger opp til aktiv deltagelse med oppgaver og øvelser individuelt, parvis og i gruppe, ved siden av forelesning.

Innhold

  • Kognitiv aktiveringsmodell for stress
  • Identifikasjon av selvsaboterende / begrensende tanker (tankefeller), vurdering av disse og alternative tanker, (LØFT)
  • Oppmerksomt nærvær
  • Konflikter, kommunikasjon og selvhevdelse

Varighet: Kurset holdes over 2 til 6 kursdager, med ulik fordypning.
Pris: Etter avtale
Sted: Etter avtale 

Du er her: Home Oppmerksomt nærvær Kurs KOGNITIVE STRESSMESTRINGSVERKTØY