Karriereveiledning

Begrepet karriereveiledning er forholdsvis nytt i Norge. Det er oversatt fra engelsk og erstatter begrepet yrkes- og utdanningsveiledning. For noen kan begrepet lett assosieres med klatring på samfunnsstigen. Nå er det mer vanlig å bruke begrepet verdinøytralt, og forstå karrierevalg i et livsløpsperspektiv.

Definisjon
OECD definerer karriereveiledning som: Tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Vårt moderne samfunn med høyt tempo, stadige endringer, ubegrensede muligheter og fokus på selvrealisering, øker menneskets behov for refleksjon og valgkompetanse. Fleksibilitet og endringsdyktighet, livslang læring og bærekraftig utvikling er sentrale begreper og krav i arbeidslivet. Livskvalitet og livsstilsvalg blir fokus. Endring i vår selvoppfatning og livssituasjon påvirker våre valg. Gjennom samtaler om leverommet / livssituasjonen nå: sentrale temaer, verdier, visjoner, interesser, ressurser, utfordringer, begrensninger og muligheter, dannes grunnlaget for samtaler om fremtiden.

Metoder
Dialogen er hovedverktøyet. Sammen med dialogen brukes gjerne mapping, eller tankekart. Ved bruk av mapping nedfeller veisøker sine tanker, opplevelser og følelser på papir, gjerne med farge, skrift og tegninger. Slik visualiseres det, og kan fremtre tydeligere for veisøker. Veileder kan delta aktivt med skrift og tegning, og/eller bare ved dialog.

Denne tegne- og skriveprosessen gjøres så i forhold til nåtid og ønsket fremtid, før brobyggingen mellom nåtid og fremtid blir i fokus. Aktiviteter som kan virkeliggjøre fremtidsønsket planlegges og eventuelt iverksettes. Tegningen går hånd i hånd med dialogen som veileder styrer. Et grunnleggende premiss i et sosiodynamisk og konstruktivistisk perspektiv er at veisøker er en aktiv og kreativ person som selv kan være med å gi løsninger og egne svar på de utfordringer han står i. Målet er å få styrket veisøkers evne til å føle, tenke og handle på en selvstendig måte, og gjennom det foreta valg.

Metoden er basert på R. Vance Peavy (1929-2002) sin konstruktivistiske veiledning. Her er grunntankene de samme som i kognitiv tilnærming, hvor en baserer seg på at mennesket skaper eller konstruerer sin virkelighet, og gjennom bevisstgjøring av egen forståelseshorisont kan det skapes perspektivskifte , aksept og endringsmuligheter.

Interessetester og annet kartleggingsverktøy kan være aktuelle hjelpemidler.

Vår kompetanse

Unni Egdetveit tok karriereveiledningsstudiet ved HIL 2011/12. Hun har hatt konsulentoppdrag for Mølla Kompetansesenter de siste 4 år, hvor oppdraget i hovedsak har vært AMO kurs for arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer. I virksomheten i Sandvika kommer det mennesker i ulike faser i livet hvor veivalg er sentralt. Ofte er arbeidssituasjonen og/eller utdanningsvalg i fokus i disse veivalgene.

Pris pr time på 60 minutter er kr. 800,-
Ved avbestilling senere enn 24 timer belastes kunden for timen.

Du er her: Home Karriereveiledning